ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް


25/6/2021

އޮލިމްޕިކްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާނެ އެތުލީޓަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޮވިއްޖެ އެވެ. (ޚަބަރު: އަދަދު)

ތަފްސީލް

13 ވަނަ މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/2/2020

13 ވަނަ މަކީޓާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 17 ސްކޫލާއި 5 ކްލަބުން 75 ޓީމް

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


31/10/2019

އައި އޭ އޭފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 2 ކޯޗުން ޓްރެވިންޑްރަމް އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


14/10/2019

އައި އޭ އޭފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 2 ކޯޗުން އިންޑިއާ އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ކޯޗިން ލެކްޗަރަރ ކޯސް


14/10/2019

އައި އޭ އޭ އެފް ކޯޗިން ލެކްޗަރަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚަލީލް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން


13/10/2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙުސައިން ޙަލީމް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


19/7/2019

މާލޭގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 04ން 08އަށް ބާއްވާ 22 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ 43 ސްކޫލެއްގެ 142 ޓީމުން 1274އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


16/6/2019

މުބާރާތުގައި 29 ސްކޫލެއްގެ 104ޓީމުން 565 އެތުލީޓުން

ތަފްސީލް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


13/5/2019

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެިރުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ތަފްސީލް

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


19/3/2019

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް - އިންޑިއާ


20/2/2019

އިންޑިއާ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް ފޮނުވާ ޓީމް އިއުލާން ކުރުން

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


4/2/2019

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް އިޢުލާން ކުރުން

ތަފްސީލް

މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


30/1/2019

މަކީޓާ 12 ވަނަ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

28 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


28/9/2018

28 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018


14/9/2018

ފަޒީލް އާއި ނަޝާ މުބާރާތުގެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018


14/9/2018

3000މ ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ


4/9/2018

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 13 އަދި 14 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި(ޚަބަރު: މިހާރު)

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


25/6/2018

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 27 ސްކޫލަކުން 67 ޓީމް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


26/2/2018

މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 16 ސްކޫލާއި 9 ކްލަބް

ތަފްސީލް

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


6/2/2018

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ބީ އޭ އޭ ސީރީސް


4/2/2018

400މ ދުވުމުގެ ޖޫނިއަރ ރިކޯޑް ނާއިލް އައުކޮށްފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


30/1/2018

ކޯހުން 1 ވަނަ ޙުސައިން ޙަލީމް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


18/12/2017

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ޖެނުއަރީ މަހު ލ. ގަމުގައި

ތަފްސީލް

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/12/2017

2019ވަނަ އަހަރު ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

ސައުތު އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ކައުންސިލް މީޓިން


6/12/2017

ސައުތު އޭޝިއާ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންގެ ކައުންސިލް މީޓިން އެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

ލެވެލް 2 ކޯޗަސް ލެކްޗަރަ ކޯސް


20/11/2017

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 2 ކޯޗަސް ލެކްޗަރަރ ކޯހުން މޫސާ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ތަފްސީލް

މޮރޮކޯ ޓްރެއިނިން


18/11/2017

މޮރޮކޯ ޓްރެއިނިން އަށް ޝަރަފް އާއި ފަޒީލް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/10/2017

27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އުސްއަލިތައް

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/9/2017

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 34 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް


26/8/2017

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިން ވާދަކުރާ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


14/8/2017

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 15 އޮގަސްޓަށް ހަމަވާނެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/7/2017

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ސާޢިދު އާއި އަފާ

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


8/5/2017

04 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީ 2017


30/4/2017

ސާއިދު ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ އިވެންޓަކުން ފުރަތަމަ މެޑަލް ހޯދައިދީފި (ޚަބަރު: މިހާރު)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީ 2017


20/4/2017

އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ސާޢިދު ފުރައިފި

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


20/2/2017

މަކީޓާ 10ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެސޯސިއޭޝަން މެމްބަރ 7 ކްލަބާއި ރާއްޖޭގެ 21 ސްކޫލް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/1/2017

މަކީޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް އެވާޑް ނައިޓް 2016


27/12/2016

އެތުލެޓިކްސް އެވާޑް ނައިޓް 2016 ސެންޓަރަލް ހޮޓެލްގައި މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


12/8/2016

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 30 ސްކޫލް ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/6/2016

ޕޮލެންޑްގެ ބިޑްގޮޝްޓް ގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 19ން 24އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


4/6/2016

މައިލޯ 20ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 23 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބް


2/4/2016

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ތޮލާލް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. (ޚަބަރު ސީއެންއެމް)

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/3/2016

ފުރަތަމަ ދެދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ފިރިހެން ބައިން ކުރީގައި އެމް އެސް ހެލްޕިން ހޭންޑް އަދި އަންހެން ބައިން ކުރީީގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/3/2016

ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


18/3/2016

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 3 ކްލަބާއި 11 ސްކޫލަކުން 33 ޓީމް

ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


1/2/2016

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


2/10/2015

ހާފްމެރަތަންގެ 1ވަނަ ޝިފާޒް އާއި ޕެޓްރީޝިއާ ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


6/9/2015

25 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/9/2015

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮކްޓޯބަރ 02ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


17/8/2015

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މުހިއްމު ވަނަތައް

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/8/2015

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު ފެށޭނެއެވެ.

ތަފްސީލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް


3/8/2015

މިއަދަކީ އެތުލެޓިކްސް އަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް

ތަފްސީލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް


2/8/2015

100މ ދުވުމުން ރަންމެޑަލް ހޯދުމަށް ކުރާ އުއްމީދު

ތަފްސީލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް


2/8/2015

100މ ދުވުމުގެ ފައިނަލަށް ޙަސަން ސާޢިދު

ތަފްސީލް

ޖޮހޯރު އޯޕަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


25/7/2015

ޖޮހޯރު އޯޕަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީ ތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ހޯދައިފި 

ތަފްސީލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް


7/7/2015

މިނިވަން 50 އަހަރު އެތުލެޓިކްސް އިން ގައުމަށް ދޭން ބޭނުންވާ ހަދިޔާއަކީ މެޑަލް (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/7/2015

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/6/2015

އޭޝިއާގެ 12 ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއަކަށް ސާއިދު (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/6/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރި އެތުލީޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ތަކެއް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


2/6/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މާދަމާ ވާދަކުރާނެއެވެ.

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


18/5/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް އިތުރު ތަމްރީންތަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

ޖޭ އޭ އޭ އޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓް


17/5/2015

ޖޭ އޭ އޭ އޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓްގައި ސާޢިދު ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަން


17/5/2015

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަންގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަން


13/5/2015

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަންގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް މުބާރާތަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


10/5/2015

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން އެތުލީޓުން އެ އެތުލީޓުންގެ އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


5/5/2015

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް އިޢުލާން ކޮށްފި

ތަފްސީލް

އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


5/5/2015

އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 15 ސްކޫލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 8ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


28/3/2015

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މޮޅު އެތުލީޓަކަށް ރިޒާއާއި ޒާރާ ހޮވައިފި

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 8ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


27/3/2015

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 1 ވަނަ ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 8ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


25/3/2015

މަކީޓާ 8 ވަނ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ކުރީގައި ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


28/2/2015

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 6 ޢުމުރުފުރާގައި 17 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/2/2015

8 ވަަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

ސާޢިދުގެ ސީޒަން ފެށުން


16/2/2015

މިއަހަރު ސާޢިދު ވާދަކުރި ފުރަތަމަ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަފްސީލް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


4/2/2015

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މާރޗް މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

15 ވަނަ އޭޝިއަން މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/1/2015

15 ވަނަ އޭޝިއަން މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި (ފޮޓޯ: ވީ ނިއުސް)

ތަފްސީލް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


28/11/2014

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 22 ނޮވެމްބަރ 2014ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފި

ތަފްސީލް

ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް 2014


18/11/2014

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް ސާއިދު އަށް

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


26/10/2014

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


24/10/2014

ދެވަނަ ސެޝަންގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


24/10/2014

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


22/10/2014

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


21/10/2014

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް މިމަހުގެ 23ން 25އަށް

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


1/10/2014

ގިނަ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


30/9/2014

ސާއިދުގެ 200މ ދުވުމުގެ ސެމީފައިނަލް މާދަމާ ފަތިހު 5.45ގައި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


30/9/2014

ސާއިދު: އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ރަން ކުޅުންތެރިޔާއަށް! (ރިޕޯޓް: ރާއްޖެ ޓީވީ)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


30/9/2014

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 4 އެތުލީޓުން މިއަދު ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


28/9/2014

1500މ ދުވުމުން އަޙްމަދު ޙަސަން އޭނާގެ އަމިއްލަ ރިކޯޑް އައުކޮށްފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


27/9/2014

ރާއްޖޭގެ 3 އެތުލީޓުން މާދަމާ އެތުލެޓިކްސް އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


27/9/2014

100މ ދުވުމުގެ އޭޝިއާގެ ގަދަ 16އިން ސާއިދު ޖާގަ ހޯދައިފި (ޚަބަރު: ހަވީރު އޮންލައިން)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


27/9/2014

10.50ސިކުންތުން ދުވެ ހަސަން ސާއިދު ގައުމީ ރިކޯޑް ހަދައި ސެމީ އަށް ކޮލިފައި ވެއްޖެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


26/9/2014

ރާއްޖޭގެ 3 އެތުލީޓުން މާދަމާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން


19/9/2014

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ލެވެލް 3 ކޯޗިން ކޯސް ކޮމްބައިންޑް އިވެންޓްސް


19/9/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 3 ކޯޗިން ކޯހަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް


3/9/2014

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިން ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކް ޔޫތު ކޭމްޕް


1/9/2014

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކް ޔޫތު ކޭމްޕަށް ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެދަރިވަރުން ފުރައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


29/8/2014

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރިޒާ އާއި ޕެޓްރީޝިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


20/8/2014

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 25އަށް ހަމަވާނެ

ތަފްސީލް

މައިލޯ ކަލަސް އެވަރޑްސް


11/8/2014

މައިލޯ ކަލަސް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޙުސައިން ޝަހުދާން ފަހުމީ

ތަފްސީލް

ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް


10/8/2014

ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާނީ ޝަހުދާން

ތަފްސީލް

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް 2014


30/7/2014

ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން 200މ ދުވުމުގައި މިއަދު ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް 2014


27/7/2014

ޙުސައިން އިނާޝްގެ 400މ ދުވުން މާދާމާ ހަވީރު 3.25ގައި

ތަފްސީލް

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް 2014


27/7/2014

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގައި ސާއިދު މިއަދު ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ވާލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


27/7/2014

ރިޒާ 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެެރޭގައި 1 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް 2014


15/7/2014

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް މުބާރާތަށް މިއަދު ފުރާނެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


12/7/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ވާލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓަކަށް ރިޒާ

ތަފްސީލް

ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް


30/4/2014

ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ކޮލިފައިވުމަށް ބާއްވާ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖޭގެ 2 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


31/3/2014

ހާފް މެރަތަންގެ ގައުމީ އަންހެން ރެކޯޑް ޝަމްހާ މުގުރާލައިފި (ޚަބަރު: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް


13/3/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޙަސަން ސާޢިދު ޖެމެއިކާ އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 1


6/3/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް މާރޗް 11ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި.

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސްކޮލަރޝިޕް


19/2/2014

ހަސަން ސާއިދަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) ގެ ޓްރެއިނިން ސްކޮލާޝިޕް ލިބިއްޖެ އެވެ. (ޚަބަރު އަދި ފޮޓޯ: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

ސާފް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


11/11/2013

2 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފި

ތަފްސީލް

ސާފް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/11/2013

ސާފް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާގޮތަށް ނިންމައި މުބާރާތަށް 5 އެތުލީޓުންގެ ޓީމެއް ހޮވައިފި.

ތަފްސީލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން ކޯސް


26/10/2013

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރިވަރިން ސޯލް އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 4


20/10/2013

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލެވެލް 4 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


29/9/2013

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގެ 1500މ ދުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


25/9/2013

800މ ދުވުމުން އަޙުމަދު ޙަސަން ޕަރސަނަލް ބެސްޓް ހަދައިފި

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


25/9/2013

03 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މިއަދު ވާދަކުރާނެ.

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


22/9/2013

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި އަފާ އިސްމާޢީލް އަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތް ނުވި

ތަފްސީލް

91 ވަނަ ސްރީލަންކާ ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


19/9/2013

91 ވަނަ ސްރީލަންކާ ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ 3 އެތުލީޓުން 6 އިވެންޓްގައި ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

91 ވަނަ ސްރީލަންކާ ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


11/9/2013

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 16 - 18އަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބާއްވާ 91 ވަނަ ސްރީލަންކާ ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭއިން ބައިވެރިވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 1


4/9/2013

ސައުތު ކޮރެއާގެ ޑައެގޫގައި މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 28ން ނޮވެމްބަރ 22އަށް ބާއްވާ އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯހަށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ އިނާމް


23/8/2013

ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބުނު ނަޞީރު އިސްމޢީލް، މޫސާ ރަޝީދު، ޢާއިޝަތު ނާޒިމާއަށް ވަރަހަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ކިޔަމެވެ. (ފޮޓޯ: ހަވީރު)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސް


22/8/2013

އޭޝިއަންގޭމްސް އެތުލެޓިކްސް 200މ ސެމީފައިނަލްގައި ޝަހުދާން މިއަދު ހަވީރު ދުވާނެ

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/8/2013

600އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން ވާދަކުރާ 16 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު ފަށައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސް


21/8/2013

200މ ދުވުމުގެ 3 ވަނަ ހީޓްގައި ވާދަކޮށް ޝަހުދާން ސެމީއަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސް


21/8/2013

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސް ދެޖިންސްގެ 200މ ދުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މިއަދު ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


20/8/2013

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މައިލޯ އިން ސްޕޮންސަރކޮށްފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސް


19/8/2013

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100މ ދުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މިއަދު ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސް


19/8/2013

އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސް އިވެންޓްތައް މިއަދު ފެށޭނެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


15/8/2013

ވާލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝީޕްގައި އަފާ 200މ ދުވުމުގައި މިއަދު ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ވާލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


24/7/2013

ވާލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ޙަސަން ސާޢިދު ދޫކޮށްލައިފި.

ތަފްސީލް

ޙަސަން ސާޢިދު


18/7/2013

އަށް މަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން އޭޝިއާގެ ނުވަ ވަނަ އަށް (ރިޕޯޓް: ހަވީރު ޑެއިލީ)

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


6/7/2013

ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހީޓުން ސެމީފައިނަލަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


6/7/2013

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ 5 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


5/7/2013

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެނުންގެ 1500މ ދުވުމާއި އަންހެނުންގެ 100މ ދުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


4/7/2013

ރާއްޖޭގެ 3 އެތުލީޓުން މިއަދުގެ އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


3/7/2013

އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ އަޒްނީމް އަޙްމަދު މިއަދު ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ކޮންގްރެސް


1/7/2013

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ގަތަރުގެ ދަހުލާން ހޮވައިފި

ތަފްސީލް

20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


24/6/2013

އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ޖުލައި މަހުގެ 03ން 07އަށް ބާއްވާ 20 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ


17/6/2013 މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބްގައި އެސޯސިއޭޝަނުން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


13/6/2013 18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލަކަށް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


12/6/2013 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ބީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮޖެކްޓް


12/6/2013 ދިވެހި އެތުލީޓަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައި އޭ އޭ އެފް ބީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


11/6/2013 މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދަންފަޅީގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


11/6/2013 18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި 11 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދިޔަ ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


10/6/2013 ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްކޫލްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


10/6/2013 18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


10/6/2013 18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި ތަފްސީލް

ޖޭއޭއޭއޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓް 5


10/6/2013 100މ ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑް މުގުރާލައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއަކަށް ސާއިދު ތަފްސީލް

ނޭޝަނަލް ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ކޯސް


9/6/2013 އެތުލެޓިކްސް ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ލެވެލް ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ކޯސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި ތަފްސީލް

ޖޭ އޭއޭއޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓް 4


4/6/2013 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 400މ ދުވުން 48ސިކުންތަށް ވުރެ އަވަހަށް ޙަސަން ސާއިދު ނިންމައިފި ތަފްސީލް

ޖޭއޭއޭއޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓް 3


26/5/2013 1 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި 400މ ދުމުގެ ރިކޯޑް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ސާޢިދު މުގުރާލައިފި ތަފްސީލް

އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


23/5/2013 18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު މުބާރާތުގައި 13 ސްކޫލަކުން 53 ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި ތަފްސީލް

ޖޭއޭއޭއޭ އޯލްކަމަރސް މީޓް 2


18/5/2013 ޖެމެއިކާގެ ކިންގްސްޓަންގައި މާދަމާ ކުރިޔަށްދާ ޖޭއޭއޭއޭ އޯލްކަމަރސް މީޓް 2 ގައި ރާއްޖޭގެ 2 ދުވުން ތެރިން ވާދަކުރާނެ ތަފްސީލް

ދުނިޔޭގެ އެތުލެޓިކްސް ދުވަސް


18/5/2013 ދުނިޔޭގެ އެތުލެޓިކްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެތުލެޓިކްސްގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި ތަފްސީލް

ޖޭ އޭއޭއޭ އޯލް ކަމަރސް މީޓް


12/5/2013 400މ ދުވުމުގެ 2 ވަނަ ހީޓް ގައުމީ ރިކޯޑާއެކު ސާއިދު ކާމިޔާބުކޮށްފި (ފޮޓޯ: ސާއިދު ފޭސްބުކް ޕޭޖް) ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


11/5/2013 މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހޯދައިފި (ފޮޓޯ: ހަވީރު) ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


1/5/2013 މަކީޓާ 7 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ ސިޓީގައި މާދަމާ ފަށާނެ ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


27/4/2013 23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓަކަށް ޝިފާޒް އާއި އަފާ ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


27/4/2013 23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


27/4/2013 23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާާރާތުގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


26/4/2013 03 ގޯލްޑް މެޑަލް އާއެކު ޝިފާޒް އާއި ނަޒްރާ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓްގެ އުއްމީދުގައި ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


26/4/2013 23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


25/4/2013 މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޑަލް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ ޝިފާޒް މުޙައްމަދު ހޯދައިފި ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


25/4/2013 23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް ފަށައިފި ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/4/2013 10 ވަނަ ގައުމީ ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތަފްސީލް

ޔޫޓެކް ކްލެސިކްސް 2013


15/4/2013 200މ އިންވިޓޭޝަނަލް 5 ވަނަ ހީޓް ސާޢިދު ކާމިޔާބުކޮށްފި ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


13/4/2013 މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 7 ކްލަބުން 13 ޓީމް ތަފްސީލް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


21/3/2013 އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި. ތަފްސީލް

ފުރަތަމަފަހަރަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ


14/2/2013 ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދިގުދުވުންތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ ތަފްސީލް

ސާޢިދު އާއި އަޒްނީމްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން


11/2/2013 ޖެމެއިކާގެ ވެރިރަށުގައި އިއްޔެ ފެށި 'ކޭމްޕަރޑައުން ކްލެސިކް" އިން ޙަސަން ސާޢިދު އާއި އަޒްނީމް އަހްމަދު، އެދެމީހުންގެ މިއަހަރުގެ ދުވުމުގެ ސީޒަން ފަށައިފި ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


8/2/2013 މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ގދ. ތިނަދޫ ކަނޑައަޅައިފި ތަފްސީލް

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު މުންތަޤިމް


27/1/2013 އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު މުންތަޤިމް ހަމަޖައްސައިފި ތަފްސީލް