އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން މާދަމާ އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން:
ހެނދުނު 6.35

100މ އަންހެން ހީޓް 4

އަފާ އިސްމާޢީލް

ހެނދުނު 6.40

100މ ފިރިހެން ހީޓް 1

ޙަސަން ސާޢިދު

ހެނދުނު 645

100މ ފިރިހެން ހީޓް 2

ޙުސައިން ޙަލީމް

ހެނދުނު 710

400މ އަންހެން ހީޓް 1

އާމިނަތު ނަޒްރާ

މެންދުރު 225

1500މ ފިރިހެން ފައިނަލް

އަޙްމަދު ޙުސައިން