24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


Admin/newsImage/noimage.png

23 އޮކްޓޯބަރ 2014

ފިރިހެން ލޯންގް ޖަމްޕް

1 ވަނަ ހާޒިފް މުޙައްމަދު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2 ވަނަ އަނަސް އިބްރާހީމް ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

3 ވަނަ އަޙްމަދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޭޑް ރަނަރސް

އަންހެން ލޯންގް ޖަމްޕް

1ވަނަ އަފާ އިސްމާޢީލް، ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

2ވަނަ ފާޠިމަތު ޝައިލާން އަފްޒަލް، ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

3ވަނަ މަރްޔަމް އީޝާ އަހްކާމް، ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ހައިޖަމްޕް ފިރިހެން

1ވަނަ ހާޒިފް މުޙައްމަދު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ ޢަބްދުޑ ނިޒާރު، ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

3ވަނަ އަޙްމަދު ސާއިފް ނަޢީމް، ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

ފިރިހެން 800މ ދުވުން

1ވަނަ އަޙްމަދު ޙަސަން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ މުޙައްމަދު ނާއިލް، ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

3ވަނަ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

އަންހެން 800މ ދުވުން

1ވަނަ އާމިނަތު ނަޒްރާ، ކްލަބް އޯލް ސްޓާރ

2ވަނަ މަރްޔަމް އިނާޔާ ފާރޫގް، ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

3ވަނަ ރަބާ އިސްމާޢީލް ޢާސިފް، ކީން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ

100މ ފިރިހެން

1ވަނަ ޙަސަން ސާޢިދު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

2ވަނަ ޙުސައިން އިނާޝް، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް

3ވަނަ އިސްމާޢީލް ޝަނީމް، ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

އަންހެން 100މ

1ވަނަ އަފާ އިސްމާޢީލް، ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

2ވަނަ ޢާއިޝަތު ޒަރާ އާތިފް، ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

3ވަނަ ފާޠިމަތު ޝައިލާން އަފްޒަލް