މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png

މިއަދު މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ 12ވަނަ މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 1 ވަނަ ޝިފާޒް މުޙައްމަދު އާއި ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް ހޯދައިފިއެވެ.

ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 3 ކެޓަގަރީގައި އަންހެން ފިރިހެން ޖުމްލަ 130 އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ 10ކިލޯމީޓަރ ދުވުމުގައި 37އެތުލީޓުން 5 ކިލޯމީޓަރ ދުވުމުގައި 51އެތުލީޓުން އަދި ހާފްމެރަތަންގައި 42އެތުލީޓުންނެވެ.

ހާފްމެރަތަން ފިރިހެން ވަނަތައް

1ވަނަ ޝިފާޒް މުޙައްމަދު    1ގަޑި 31މިނިޓް 38ސިކުންތު

2ވަނަ އަޙްމަދު ރިޒާ        1ގަޑި 31މިނިޓް 38ސިކުންތު

3ވަނަ މުޙައްމަދު ރަޝީދު     1ގަޑި 31މިނިޓް 54ސިކުންތު

ހާފްމެރަތަން އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ވަނަތައް

1ވަނަ   ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް         1ގަޑި 49މިނިޓް 11ސިކުންތު

2ވަނަ   ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް         2ގަޑި 1މިނިޓް 41ސިކުންތު

3ވަނަ   ޢާއިޝަތު ލީލާ އަޙްމަދު      2ގަޑި 11މިނިޓް 43ސިކުންތު

10ކިލޯ މީޓަރ އަންހެން ވަނަތައް

1ވަނަ   ލަމްސާ ޙުސައިން   1ގަޑި 1މިނިޓް 58.8ސިކުންތު

2ވަނަ   ފާޠިމަތު އިޙުސާނާ  1ގަޑި 10މިނިޓް 9.8ސިކުންތު

3ވަނަ   މޫމިނާ ޢަބްދުﷲ   1ގަޑި 10މިނިޓް 10.1ސިކުންތު

10ކިލޯ މީޓަރ ފިރިހެން ވަނަތައް

1ވަނަ   އަޙްމަދު ޝަރަފް   40މިނިޓް 13.6ސިކުންތު

2ވަނަ   މުސްތަފާ މުޙައްމަދު 44މިނިޓް 3.1ސިކުންތު

3ވަނަ   ޙުސައިން ޝުޖާޢު  52މިނިޓް 49.5ސިކުންތު

5ކިލޯ މީޓަރ ފިރިހެން ވަނަތައް

1ވަނަ   އިބްރާޙީމް މަސްހާރު 23މިނިޓް 6.8ސިކުންތު

2ވަނަ   އައިކް ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު      23މިނިޓް 11.8ސިކުންތު

3ވަނަ   ޢަލީ ނުޢައިމް މުޙައްމަދު     26މިނިޓް 31.0ސިކުންތު

5ކިލޯ މީޓަރ އަންހެން ވަނަތައް

1ވަނަ   ޢާއިޝަތު އިބާ އިބްރާހީމް    26މިނިޓް 31.8ސިކުންތު

2ވަނަ   ޢާއިޝަތު ނައިޝާން ނާޝިދު  27މިނިޓް 24.8ސިކުންތު

3ވަނަ   ރަބާ އިސްމާޢީލް ޢާޞިފް    27މިނިޓް 47.4ސިކުންތު