24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް

ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2021
2019
2018

ސްޕޮންސަރ