މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


ފުރަތަމަ ދެދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ފިރިހެން ބައިން ކުރީގައި އެމް އެސް ހެލްޕިން ހޭންޑް އަދި އަންހެން ބައިން ކުރީީގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 3 ކްލަބާއި 11 ސްކޫލަކުން 33 ޓީމް

ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2020
2019
2018

ސްޕޮންސަރ