ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް


25/6/2021

އޮލިމްޕިކްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާނެ އެތުލީޓަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޮވިއްޖެ އެވެ. (ޚަބަރު: އަދަދު)

ތަފްސީލް

13 ވަނަ މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/2/2020

13 ވަނަ މަކީޓާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 17 ސްކޫލާއި 5 ކްލަބުން 75 ޓީމް

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


31/10/2019

އައި އޭ އޭފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 2 ކޯޗުން ޓްރެވިންޑްރަމް އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


14/10/2019

އައި އޭ އޭފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 2 ކޯޗުން އިންޑިއާ އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ކޯޗިން ލެކްޗަރަރ ކޯސް


14/10/2019

އައި އޭ އޭ އެފް ކޯޗިން ލެކްޗަރަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚަލީލް ފުރައިފި

ތަފްސީލް