13 ވަނަ މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/2/2020

13 ވަނަ މަކީޓާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 17 ސްކޫލާއި 5 ކްލަބުން 75 ޓީމް

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


31/10/2019

އައި އޭ އޭފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 2 ކޯޗުން ޓްރެވިންޑްރަމް އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


14/10/2019

އައި އޭ އޭފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 2 ކޯޗުން އިންޑިއާ އަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ކޯޗިން ލެކްޗަރަރ ކޯސް


14/10/2019

އައި އޭ އޭ އެފް ކޯޗިން ލެކްޗަރަރ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޚަލީލް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން


13/10/2019

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙުސައިން ޙަލީމް ފުރައިފި

ތަފްސީލް