އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


18/12/2017

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ޖެނުއަރީ މަހު ލ. ގަމުގައި

ތަފްސީލް

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/12/2017

2019ވަނަ އަހަރު ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

ސައުތު އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ކައުންސިލް މީޓިން


6/12/2017

ސައުތު އޭޝިއާ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންގެ ކައުންސިލް މީޓިން އެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

ލެވެލް 2 ކޯޗަސް ލެކްޗަރަ ކޯސް


20/11/2017

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 2 ކޯޗަސް ލެކްޗަރަރ ކޯހުން މޫސާ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ތަފްސީލް

މޮރޮކޯ ޓްރެއިނިން


18/11/2017

މޮރޮކޯ ޓްރެއިނިން އަށް ޝަރަފް އާއި ފަޒީލް ފުރައިފި

ތަފްސީލް