މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


25/6/2018

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 27 ސްކޫލަކުން 67 ޓީމް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


26/2/2018

މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 16 ސްކޫލާއި 9 ކްލަބް

ތަފްސީލް

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


6/2/2018

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ބީ އޭ އޭ ސީރީސް


4/2/2018

400މ ދުވުމުގެ ޖޫނިއަރ ރިކޯޑް ނާއިލް އައުކޮށްފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


30/1/2018

ކޯހުން 1 ވަނަ ޙުސައިން ޙަލީމް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް