ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


6/2/2018

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ބީ އޭ އޭ ސީރީސް


4/2/2018

400މ ދުވުމުގެ ޖޫނިއަރ ރިކޯޑް ނާއިލް އައުކޮށްފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


30/1/2018

ކޯހުން 1 ވަނަ ޙުސައިން ޙަލީމް ހޯދައިފި

ތަފްސީލް

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް


18/12/2017

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް ޖެނުއަރީ މަހު ލ. ގަމުގައި

ތަފްސީލް

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/12/2017

2019ވަނަ އަހަރު ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް