އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/7/2017

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ސާޢިދު އާއި އަފާ

ތަފްސީލް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް


8/5/2017

04 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީ 2017


30/4/2017

ސާއިދު ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ އިވެންޓަކުން ފުރަތަމަ މެޑަލް ހޯދައިދީފި (ޚަބަރު: މިހާރު)

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީ 2017


20/4/2017

އޭޝިއަން ގްރޯން ޕްރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ސާޢިދު ފުރައިފި

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


20/2/2017

މަކީޓާ 10ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެސޯސިއޭޝަން މެމްބަރ 7 ކްލަބާއި ރާއްޖޭގެ 21 ސްކޫލް

ތަފްސީލް