މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


މަކީޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 16 ސްކޫލާއި 9 ކްލަބް

ތަފްސީލް

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

JAC2018_Event JAC2018_Tent_Schedule JAC2018_Pre Entry JAC2018_Gen_information Final Entry MJCS18

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2020
2019
2017

ސްޕޮންސަރ