އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން ކޯސް - ހަންގޭރީ

ނަންބަރު: AAM/2016/001
ތާރީޚް: 1/7/2016

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑަރިޓީގެ އެހީގެދަށުން ހަންގޭރީގެ ސެމެލްވައިޒް ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގޭ ކޯޗިން ކޯހަށް ކޯޗުން ނޮމިނޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކުން 17 ޖެނުއަރީ 2015ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެކޯޗެއްގެ ސީވީ އާއެކު mdv@mf.iaaf.org އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 ކޯހާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު http:

english.tf.hu/education/coaching-programme
/