އަހަރީ ފީ އާއި ބެހޭ

ނަންބަރު: AAM/2015/008
ތާރީޚް: 12/15/2015

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 2015ވަނަ އަހަރުގެ މެމްބަރޝިޕްފީ ނުދައްކަވާ މެމްބަރުން، މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މެމްބަރޝިޕް ފީ ދައްކަވައި ނިންމެވުން އެދެމެވެ.

 މީގެ އިތުރުން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައެއް ކްލަބް މެމްބަރުން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކްލަބްތަކުގެ ހިންގާ ބޯޑްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، އެކްލަބްތަކުން ހޯމް އެފެއާރޒްގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް 2015 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.