އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 3 ކޮމްބައިންޑް އިވެންޓްސް

ނަންބަރު: AAM/2014
ތާރީޚް: 9/18/2014

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޖަކާޓާގައި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 20ން ނޮވެމްބަރ 02އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލެވެލް 3 ކޯޗިންކޯހަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ. ވީމާ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ސީވީ މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. mdv@mf.iaaf.org

ކޯހުގެ ޝަރުތު ތައް

1- އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރެއް ކަމުގައި ވުން

2- އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 (ކުރީގެ) ނުވަތަ ލެވެލް 2ގެ ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

3- މިހާރުވެސް ކޯޗިން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވުން