އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހޯދައިފި (ފޮޓޯ: ހަވީރު) ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


މަކީޓާ 7 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ ސިޓީގައި މާދަމާ ފަށާނެ ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ގދ. ތިނަދޫ ކަނޑައަޅައިފި ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

ސްޕޮންސަރ